ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΩΝ


Ο Συμβουλευτικός Σταθμός Νέων αποτελεί θεσμό του Υ.Π.Δ.Μ.Θ. από το 1990. Υπάγεται διοικητικά στην αρμοδιότητα της οικείας αρμόδιας Δ/νσης Δ.Ε., ενώ την εποπτεία και γενικό συντονισμό έχει η Δ/νση Δ.Ε. του Υπουργείου.

Αποτελεί δομή-υπηρεσία για τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες της σχολικής κοινότητας

της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κι έχει ως έργο την ψυχοκοινωνική στήριξη

των μελών των σχολικών μονάδων.


Αναλυτικότερα οι αρμοδιότητες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

1) Τον εντοπισμό, διάγνωση, βραχεία ψυχολογική παρέμβαση και παραπομπή σε δημόσιους φορείς ψυχικής υγείας εκείνων των μαθητών που χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη.

2) Τη συμβουλευτική γονέων.

3) Την ευαισθητοποίηση της ευρύτερης κοινότητας σε θέματα αγωγής υγείας,

μέσω της διοργάνωσης ομιλιών, ημερίδων και δραστηριοτήτων.

4) Την εφαρμογή, στήριξη και παρακολούθηση προγραμμάτων αγωγής υγείας για τους μαθητές.

5) Τη συνεχή ενημέρωση, υποστήριξη κι επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

6) Την παρακολούθηση των συνεδριάσεων των Συλλόγων Διδασκόντων σχολείων της αρμοδιότητάς του, με στόχο την υποστήριξη προγραμμάτων αγωγής υγείας ή την ενημέρωση διδασκόντων για παιδαγωγικά ζητήματα.

Ο Σ.Σ.Ν. επαναλειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2012.

Σκοπός η βελτίωση του κλίματος στο σχολικό περιβάλλον.

Η ιστοσελίδα θα παρουσιάζεται και στην αγγλική γλώσσα με επιμέλεια της κας Γ. Καυκά.

COUNSELLING SERVICE FOR YOUTH

The Counselling Service Offices for Youth were established in 1990. They have worked under

the administrative supervision of the regional Secondary Education Office and the leadership

of the Department of Secondary Education of the Ministry of Education.

This service was established to meet the psychosocial needs of the engaged members of school community in the secondary education context.

In particular, the main responsibilities of Counselling Service for Youth are as follows:

1. Diagnosis and short term psychological intervention for high school students or transfer them

to public psychological centres if it is necessary.

2. Counselling service to parents.

3. Organized lectures-open discussions, workshops and conferences as well as other activities

to promote public health and deal with psychological issues.

4. Applying, supporting and supervising Public Health Programs for students.

5. Continuing education and training for high school teachers.

6. Participation to teachers' meetings at schools aimed to support applied Public Health Programs

or inform teachers on education issues.

Counselling Service for Youth reopened in 2012.

Our office website will be presented in English language as well by G. Kafka, Ph.D.

THANK YOU